Polityka Prywatności:

http://www.socialapp.pl/

Niniejsza Polityka Prywatności jest stosowana na potrzeby wdrożenia, prowadzenia i korzystania z Platformy Mobilnej Social app (zwanej dalej: „Serwisem”).

Niniejsza Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu korzystania z Platformy Mobilnej Social app. Pojęcia zdefiniowane na gruncie Regulaminu mają odpowiednie znaczenie na gruncie Polityki Prywatności.

Prywatność wszystkich klientów, Partnerów i Użytkowników Platfomy Mobilnej Social app jest dla Administratora priorytetem, dlatego też wprowadzona i ściśle przestrzegana jest następująca Polityka Prywatności:

 • Administratorem danych osobowych Partnerów i Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 rok. Nr 101 poz. 926, ze zm.), jest Social app z siedzibą w Warszawie.
 • Zawarcie Umowy o korzystanie z Serwisu poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, jest równoznaczne w wyrażeniem zgody – w niezbędnym zakresie – na przechowanie i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawartych w formularzu oraz przekazanych Administratorowi w celu lub w związku z zawartą z Administratorem Umową o korzystanie z Serwisu lub przy okazji zawarcia w/w umowy lub w celach związanych z jej realizacją, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133 poz. 883 z 1997 r. z późn. zm.).
 • W przypadku konieczności przekazania Administratorowi danych osobowych Użytkowników, Partner zobowiązuje się pozyskać na powyższe niezbędną zgodę osoby, której dane dotyczą – na przekazywanie i przetwarzanie tych danych przez Administratora oraz współpracujące z nim podmioty trzecie.
 • Social app z siedzibą w Warszawie jako administrator danych osobowych – rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa powyżej – zobowiązuje się dołożyć najwyższej staranności obowiązującej profesjonalistę celem należytego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych przed bezprawnym ujawnieniem lub przekazaniem.
 • W celu ochrony danych osobowych Administrator stosuje środki ostrożności o charakterze administracyjnym, technicznym oraz fizycznym w celu ochrony przechowywanych i przetwarzanych danych osobowych przed utratą, kradzieżą, dostępem osób trzecich, nieuprawnionymi modyfikacjami oraz zniszczeniem. Środkami tymi są m. in. stałe monitorowanie pomieszczenia, w którym znajduje się serwer oraz innych środków z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, mających na celu zabezpieczenie danych przed dostępem osób nieuprawnionych, ich utratą oraz zniszczeniem.
 • Powierzone Administratorowi dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie:

- w celu realizacji zawartej przez Administratora z Partnerem Umowy, także gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, w tym w celu skutecznego zawarcia Umowy o korzystanie z Serwisu na potrzeby stworzenia Aplikacji skierowanej dla Użytkowników;

- w celu informowania Partnerów i Użytkowników o wszelkich modyfikacjach lub aktualizacjach Serwisu, Regulaminu lub niniejszej Polityki Prywatności;

- w celu przeprowadzania przez Administratora oraz podmiotów z nim współpracujących badań, tworzenia raportów, analiz i statystyk – w szczególności na potrzeby

- gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów obowiązującego prawa;

- gdy jest to niezbędne dla wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego;

- gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora danych lub odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 • Administrator współpracuje przy tworzeniu, wdrażaniu i prowadzeniu administrowanego Serwisu z innymi podmiotami – w celu zapewnienia maksymalnej użyteczności i jakości świadczonych usług. Z tego względu Partner, zawierając Umowę (tym samym akceptując Regulamin oraz Politykę Prywatności) wyraża zgodę na przekazanie przez Administratora danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji uprawnień i zobowiązań wynikających z zawartej Umowy o korzystanie z Serwisu, z Regulaminu i Polityki Prywatności, podmiotom trzecim o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Zgoda, o której mowa powyżej obejmuje również zgodę na przetwarzanie danych osobowych Partnera i Użytkowników przez Administratora i w/w podmioty trzecie dla potrzeb wypełnienia wyżej wskazanych uprawnień i zobowiązań – zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.
 • Każdy Partner oraz Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i zmiany. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Przekazanie danych osobowych na potrzeby korzystania z Serwisu jest dobrowolne, jednakże Administrator zastrzega sobie prawo odmowy dostępu do Serwisu Partnerowi lub Użytkownikowi, który nie wskazał wszystkich wymaganych danych.
 • Każdorazowo w przypadku naruszenia przez Partnera lub Użytkownika zasad korzystania z Serwisu, wynikających z zawartej Umowy o korzystanie z Serwisu, Regulaminu lub Polityki Prywatności, Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia odnośnych danych osobowych – przez czas niezbędny dla wyjaśnienia okoliczności naruszenia.
 • Zbiór danych osobowych powstały w związku i na potrzeby prowadzenia Serwisu został zgłoszony Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, w trybie i na zasadach wynikających z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.
 • Administrator zastrzega sobie prawo przesyłania na wskazany podczas rejestracji lub korzystania z Serwisu adres e-mail informacji handlowych, w szczególności informacji o prowadzonej działalności oraz produktach oferowanych przez Administratora – wyłącznie w przypadku uzyskania na powyższe zgody Partnera lub Użytkownika.
 • Partner i Użytkownik mają prawo odwołać wyrażoną zgodę na przesłanie informacji handlowych, o których mowa wyżej, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail: kontakt@socialapp.pl.
 • Administrator informuje, iż stosuje pliki “cookies”, które pozwalają mu na gromadzenie informacji na temat osób korzystających z Serwisu. Informacje te służą wyłącznie celom statystycznym i technicznym dla umożliwienia korzystania z Serwisu i aplikacji mobilnych przez Partnerów i Użytkowników.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w powyższej Polityce Prywatności. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie każdorazowo ogłaszana na stronach Administratora, w szczególności na stronie internetowej: http://www.socialapp.pl/, i będzie obowiązywać od dnia następującego po dniu jej ogłoszenia.